Translate Solex Webshop –

Leveringsvoorwaarden

Van Vakman naar FAQman

Soms krijgen we de vraag of we een klein onderdeel even in een envelopje gratis kunnen verzenden. 

Solexdeal.com is een webshop. Ons doel is om alle Solexonderdelen netjes in een categorie met foto’s en een correcte beschrijving op de webshop te hebben staan. Betaling en verzending zijn gestroomlijnd zodat wij lagere kosten maken dan in een fysieke winkel.

Dat is leuk voor ons en voor onze klanten! Sneller, goedkoper en nog betere onderdelen dan vroeger in de winkel. 

Een bepaald schroefje van een Solex uit ’54 in een aparte verzekerde envelop doen en alles handmatig invoeren en op de post doen kost juist meer dan een reguliere webshop verzending. Vandaar dat wij niet verzenden buiten onze webshop.

Wanneer de 1e bestelling nog niet verzonden is, dan kan dat. Je kunt dan bij het afrekenen van de 2e bestelling kiezen voor “Lokaal Afhalen“. De verzendkosten vervallen dan en wij kunnen de bestellingen samenvoegen. Noteer in het veld “Opmerking” dat je de bestelling gecombineerd wilt hebben.

Een bestelling is verzonden wanneer de mail verstuurd is dat de bestelling “Afgerond” is. Vanaf dat moment kunnen wij niets meer wijzigen. 

Je bent natuurlijk kei blij met je bestelling! Maar er is een onderdeel dat niet past.

  • Is het verkeerde onderdeel door ons geleverd of verkeerd door ons omschreven op de website? Dan kun je het terugsturen en wanneer het onze fout is, dan vergoeden wij de retourkosten.
  • Heb je iets verkeerd besteld? Dan mag je het binnen 14 dagen retourneren maar betaal je de retourkosten zelf.
  • Bij alle andere problemen: stuur even een mailtje. Wij zijn gewone mensen die het leuk vinden als jij weer lekker kunt sleutelen.

Wij zijn heel enthousiast over onze onderdelen. Maar het monteren moet je echt zelf doen. Een ANWB lidmaatschap kost je enkele tientjes per jaar. Die mag je 24/7 bellen.

Leveringsvoorwaarden disclaimer

Solex Onderdelen Nederland is uitgegroeid naar een webshop. Op dit moment is er geen plaats voor een fysieke winkel. Solex Onderdelen Nederland heeft een eigen magazijn, werkplaats en kantoor op verschillende locaties. Het kantoor is het afhaaladres en tevens correspondentieadres. Solex Onderdelen Nederland levert zowel onder B2B als B2C voorwaarden.

B2B bestellingen worden bij voorkeur via de website gedaan. Het is bij uitzondering mogelijk om te bestellen via mail, WhatsApp of telefoon. Een B2B bestelling wordt gedaan onder voorbehoud van de wettelijke zakelijke voorwaarden. B2B bestellingen vallen niet onder de Nederlandse wetten van consumenten bescherming. Bestellingen die gedaan zijn onder B2B voorwaarden zijn schriftelijk herkenbaar aan de B2B korting die (veelal automatisch) op de factuur toegepast is.

B2C consumentenbestellingen kunnen alleen online gedaan worden via de webshop. B2C bestellingen worden zonder uitzondering (online) vooraf betaald en via de (online) webshop besteld. B2C bestellingen vallen onder de Nederlandse wetten van consumentenbescherming.

Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Solex Onderdelen Nederland. In gevallen waarin sprake is van een B2C overeenkomst gelden de wettelijke voorwaarden voor consumenten bescherming en wordt afgeweken van onze leveringsvoorwaarden ten gunste van de consument.

Consumenten kunnen de bestelling afhalen binnen 24u op het kantooradres (gelieve dit te vermelden in het berichtvenster). Kiest u voor verzending dan staan de kosten voor handeling, inpakken en verzenden onder de noemer “verzendkosten” vermeld op de factuur. De factuur wordt aangemaakt voordat u een betaling kunt verrichten. Het is niet mogelijk om te bestellen zonder dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid


1. De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties.
2. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met die toepasselijkheid akkoord hebben verklaard.
3. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming


1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden. Wij kunnen ons aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. Typefouten zijn nadrukkelijk voorbehouden.
2. Behoudens de in het vorige lid gegeven herroepingsmogelijkheid komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de koper een tijdige, schriftelijke en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen.
3. Tevens komt een overeenkomst tot stand doordat wij de zaken leveren overeenkomstig de daarbij behorende aflevering bon/factuur.
4. De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3 Prijzen


1. Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Catalogusprijzen zijn richtprijzen en wegens dagelijks veranderende omstandigheden als transportkosten, opslagkosten, importkosten en belastingen niet bindend.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn ten tijde der levering en komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting en andere belastingen en overige kosten ten laste van koper.

Artikel 4 Leverplaats en Levertijd


1. Voor alle transacties en onder alle omstandigheden, ook bij Franco levering, wordt ons magazijn als plaats van levering beschouwd. Als datum van levering geldt de datum van levering waarop de verzending plaatsvindt, behoudens afgehaalde zaken, waarvoor de datering van de aflevering bon als zodanig geldt.
2. Het risico van de geleverde zaak is na levering voor de koper.
3. Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit te leveren en in laatstbedoeld geval elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval de koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet door ons is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.
4. Levertijden worden bij benadering vastgesteld op 48 uur. Bij niet tijdige levering moet de koper ons schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, zonder dat de koper en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons kunnen laten gelden. Dit lid is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende ons niet toe te rekening tekortkoming, zoals bedoeld in art. 10.
5. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, word en deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en bezitloos pandrecht


1. Alle door ons geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van ons totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd met rente en kosten en dat onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.
2. De koper is, zolang hij bovenstaande vordering niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het bevestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is.
3. Wanneer de koper uit door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.
4. Voor zover wij nog andere vorderingen op de koper hebben dan die bedoeld in lid 1 en wij aan de koper zaken hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de koper tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze zaken, gelijk wij dit bezitloos pandrecht aanvaarden. De koper zal op ons eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van onze rechten, geen pand en/of beperkte rechten rusten.
5. De koper heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud bezitloos pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bed rijf.
6. Indien de koper de zaak doorverkoopt kunnen wij hem verplichten uit zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van ons een stil pandrecht te vestigen.
7. De koper zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op ons eerste verzoek, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de koper ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de koper niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekerde .
8. indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de koper verplicht ons binnen 48 uur na het moment waarop deze aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en) bij gebreke waarvan de koper een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van het nog onbetaald gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.
9. Wij zijn gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, onze zaken terug te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de koper machtigt ons, voor zover nodig, door middel van deze overeenkomst de ruimte waar deze zaken opgeslagen zijn, ertoe te betreden.

Artikel 6 Zekerheid


Wij hebben te allen tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert of nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken, hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voor zover wij reeds zaken aan de koper geleverd hadden, is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan ons terug te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering of nalaten lijden, aan ons te vergoeden.

Artikel 7 Betaling


1. Betaling dient, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.
2. Betalingen moeten kosteloos zonder enige korting of verrekening gedaan worden, tenzij koper Liquide vorderingen van hem op ons wenst te verrekenen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na onze factuurdatum heeft medegedeeld.
3. Rechtsgeldige betalingen kunnen slechts plaatsvinden door betaling via de webshopmodule via Mollie, danwel overschrijving op onze bank- of postgirorekeningen, danwel onder rembours, danwel in contanten per kas.
4. Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de koper aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
5. Wanneer de koper niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en zijn wij gerechtigd aan de koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een voile maand.
6. Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen 5% administratiekosten over het bedrag der vordering, alsmede alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij zuilen worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het enkele feit dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van derden, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
7. In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surseance van betaling, faillissement of Liquidatie van de onderneming van de koper, rust op de koper de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde betaalde en onbetaalde zaken, door ons geleverd, aan ons ter beschikking te stellen. Het totale door koper verschuldigde bedrag, te vermeerderd met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich een van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, opeens opeisbaar, terwijl wij ontslagen worden van elke verplichting jegens de koper en Laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens ons.
8. Leveringen naar het buitenland uitsluitend na betaling vooraf.

Artikel 8 Garantie


1. Wij staan na levering gedurende de fabrieksgarantie voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen in, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze overeenkomstig onze voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
2. Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid.
3. Onze garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantie termijn.

4. Geschillen over de garantie ontslaat koper niet van de: betalingsplicht, betalingstermijn en schort deze ook niet op.

Artikel 9 Reclamaties of Klachten (Behoudens afwijkende wettelijke B2C voorwaarden)


1. Reclames met betrekking tot aantallen zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na levering van de zaak schriftelijk bij ons worden ingediend.
2. Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantie termijn bij ons schriftelijk worden ingediend.
3. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
4. Bij door de koper bewezen gegronde reclame, kunnen wij naar onze keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de koper vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.
5. Zaken kunnen slechts aan ons retour gezonden worden, indien wij daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk hebben ingestemd. De zaken dienen Franco te worden verstuurd en blijven voor risico van de koper.
6. Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschorten.
7. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming


1. Indien wij door een ons niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding- en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel- jegens de koper zijn gehouden.
2. Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt onder andere verstaan: bedrijfsstoring, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brand, werkstaking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, verkeersstremmingen, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of de vertraging aan te tonen. Deze niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval wij het verkochte bij derden bestellen en deze om welke reden dan ook met de levering in gebreke blijft.
3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zijn wij gerechtigd de uitvoering voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, zonder dat wij jegens de koper tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden zijn.

Artikel 11 Ontbinding


In alle gevallen waarin wij met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de koper ontbinden, is hij verplicht ons alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door ons geleverde zaken aan ons te retourneren. De zaken blijven voor risico van de koper totdat wij die hebben ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet, indien wij de overeenkomst op grond van het bepaalde in art. 10 wegens blijvende ons niet toe te rekenen tekortkoming hebben ontbonden.

Artikel 12 Geschillen


Alle geschillen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in art. 100 RV een andere Kantonrechter bevoegd is.

Artikel 13 Toepasselijk recht


Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging


Wij zijn gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De ons op het moment van wijziging bekende kopers zullen wij schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.

Solex Onderdelen Griendtsveen/SolexNederland

D.D. 21-04-2022

Jan Deckersstraat 27B
5591 HN Heeze
Nederland
Tel: 06 811 35 625
email :info@solexnederland.nl
Alle offerte prijzen zijn excl. B.T.W.

Selecteer een Afleverpunt